Společnost tance při TKP

Zřizovatel - Společnost tance při Taneční konzervatoři, o.s. Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha o.s. bylo zaregistrováno 19. 6. 1997 a od září 1997 začalo velmi intenzivně rozvíjet svoji činnost. Občanské sdružení se stalo zcela v souladu se svými stanovami významným činitelem při realizaci cílů a záměrů školy. Napomáhá celkovému zlepšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu, presentuje práci školy na veřejnosti, zásadním způsobem přispívá k rozšíření mezinárodních kontaktů a působení zahraničních odborníků na škole. Vysíláním na studijní pobyty a stáže se podílí na dalším vzdělávání pedagogů a studentů na Taneční konzervatoři v Praze. Poskytuje také některé nadstandardní služby svým členům (fyzioterapeutická péče, zájezdy apod.). Finanční prostředky získává občanské sdružení jednak z členských příspěvků, z vlastní činnosti, sponzorskými dary různých přispěvatelů a formou grantů. Občanské sdružení uděluje nejlepším absolventům Taneční konzervatoře Ceny Společnosti tance - r.1998 Nikola Márová, r.1999 Lukáš Slavický, r.2000 David Stránský, Tomáš Rychetský, r.2003 Ingrid Ambruzová. Společnost tance je řízena správní radou, která pracuje ve složení: Mgr.Jaroslav Slavický /předseda/, Mgr.Jan Hartmann, ing.arch.Otmar Kaufmann, Dana Srncová, Jan Čížek. Ředitelkou Společnosti tance je Mgr.Zuzana Gančevová. Od 1.9.2014 vykonává funkci výkonné ředitelky Bc. Helena Potměšilová.

K 1.9.2014 ukončila na vlastní žádost spolupráci se Společností tance při Taneční konzervatoři Mgr. Zuzana Gančevová, která vykonávala funkci výkonné ředitelky spolku. Jménem Správní rady bych rád paní Gančevové poděkoval za dlouholetou vynikající spolupráci, která pomáhala při plnění poslání spolku a popřál  jí pevné zdraví a mnoho spokojenosti a štěstí do dalších let! Uveřejňujeme rozhovor, který s paní Gančevovou  pořídila paní Eva Krakešová.   

 

Rozhovor s paní Zuzanou Gančevovou, roz. Měšťanovou

 Jako tříletou ji její maminka, velká obdivovatelka tanečního umění, přihlásila do baletní školy Zdenky Zabylové. Pak navštěvovala baletní studio Marty Aubrechtové a u Franka Towena lekce akrobacie. Následovala baletní přípravka Národního divadla, kde vyučovala Naďa Sobotková. Láska k tanci ji přivedla na pražskou Taneční konzervatoř a odtud na profesionální taneční dráhu.

 Paní Gančevová, v kterém divadle jste působila?

Profesionální taneční dráhu jsem zahájila již jako studentka konzervatoře v r. 1967, kdy si mně při konkurzu vybral choreograf  Josef Koníček do své taneční skupiny v Městských divadlech pražských. Ráda na tuto dobu vzpomínám. V divadle panovala přátelská tvůrčí atmosféra, dobře se tam pracovalo. Působila jsem tam téměř deset let.

 Jaké byly  vaše další osudy?

V roce 1976 jsem odjela po boku svého manžela do Bulharska, kde se nám narodily dvě dcery. Věnovala jsem se zde převážně pedagogické práci.  Měla jsem tak možnost využít své studium taneční pedagogiky na pražské Akademii muzických umění. Tento obor jsem studovala při zaměstnání v divadle, absolvovala jsem ještě před odjezdem do Bulharska.  Pracovala jsem nejdříve jako pedagog a choreograf bulharského olympijského družstva sportovních gymnastek a pak jako profesorka klasického tance na taneční konzervatoři v Sofii.  Pro tento ústav jsem vypracovala osnovy pro taneční gymnastiku. Současně jsem učila na sofijském Institutu pro hudební a taneční výchovu.V roce 1991 jsem se vrátila z rodinných důvodů do vlasti. V létech 1991 – 1992 jsem učila klasický tanec na brněnské Státní konzervatoři a od roku 1992 až do roku 2009 pak taneční gymnastiku a moderní tanec na Taneční konzervatoři hl.m. Prahy. V létech 2002 – 2009 jsem zároveň působila jako zástupkyně ředitele konzervatoře.V roce 2009 jsem byla pověřena funkcí výkonné ředitelky Společnosti tance a Tanečního souboru Bohemia balet při Taneční konzervatoři hl.m. Prahy.

 

 V čem bylo toto uplatnění pro vás zajímavé a naplňující|?

 Byla to velká změna, ovšem v daném oboru. Všechny situace byly pro mě nové, ale já je ráda přijímala. Pro Bohemia balet jsem se např.  starala o jeho finanční zajištění. Během pěti let jsem podala přes třicet žádostí o granty – na Magistrát hl.m. Prahy, na ministerstvo kultury České republiky, na Nadační fond Cesta ke vzdělání, na nadaci Život umělce a zároveň oslovovala soukromé sponzory. Byly i další povinnosti, převážně administrativního charakteru, všechny důležité pro chod zmíněných subjektů. Bohužel na konci sezóny  jsem tuto činnosti ze zdravotních důvodů ukončila.

 Čemu se věnujete v současnosti?

 Vrátila jsem se k pedagogické práci, vedu kurzy pohybové průpravy pro děti od čtyř do jedenácti let. Ačkoliv jsem dříve učila středoškoláky, našla jsem si cestu i k menším dětem. Kurzy se konají v hezkém prostředí jednoho z tanečních sálů konzervatoře za klavírního doprovodu výborných korepetitorů. Děti jsou bezprostřední, cvičí a tančí se zaujetím, takže mi práce s nimi přináší radost a další životní náplň.

 

Děkuji za rozhovor                                                  

 

 Eva Krakešová

 

 

 

 

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK