Aktuality

Bohemia Balet "inkubátor" pro mladé tanečníky

V nedávné době byl na webu Taneční aktuality zveřejněn článek "Potřebujeme v Čechách "inkubátor" pro "nedopečené" tanečníky konzervatoří?" Článek vyvolal širokou odezvu, hlavně na sociálních sítích. Je zajímavé, jak "všichni" vědí, jak by se to mělo dělat ačkoliv to sami nedělají a kritizují ty, kteří se výchově mladých tanečníků věnují. Typická česká vlastnost! Některé příspěvky jsou plné nenávisti, pravděpodobně ze zhrzených a nenaplněných ambicí nejen neúspěšných studentů, ale i pedagogů, kteří byli ze školy "odejiti" pro neschopnost. Ano, 8leté studium je velmi náročné, ne všichni jsou schopni ho dokončit, ne všichni jsou stejně úspěšní. Záleží totiž nejen na dispozicích. ale také na volních vlastnostem jakými jsou cílevědomost, vytrvalost, disciplína, schopnost na sobě pracovat a samozřejmě láska k tanci, která však samotná, bohužel, nestačí. Studenti procházejí během studia zásadním tělesným a duševním vývojem, který mnohdy zcela změní jejich zájmy, priority a mnohdy i schopnosti. Výhodou školy je to, že  mohou studenti, pokud jim to nevyhovuje,  kdykoliv odejít. Není nic jednoduššího, než podat žádost a do druhého dne studium ukončit. Když čtu některé názory přispěvatelů na sociální sítích i v denním tisku /naposledy, a není to poprvé, rozhovor s Miřenkou Čechovou/, kladu si otázku, proč tak neučinili, proč "trpěli" a otravovali se a ztěžovali výuku pedagogům a  mnohdy i svým spolužákům?! Určitě nikoho neučíme balet a tanec nenávidět, pokud má někdo ze studentů takový pocit, měl by udělat to, o čem píši v předcházející větě. Někdy je totiž třeba, aby bylo dosaženo potřebného výsledku, přitlačit. Ve škole nelze naučit všemu! Žákům je třeba dát co možná nejlepší řemeslný základ a také co nejvíce rozvíjet jejich umělecké a výrazové schopnosti, což je však limitováno věkem, kdy školu opouštějí/ 18-19 roků/. V té době se teprve utváří a vyhraňuje jejich umělecký názor i interpretační schopnosti. Za zásadní úkol považuji naučit studenty profesionálnímu přístupu k práci a vnitřní disciplíně. To jsou totiž vlastnosti, které jim pomáhají k dalšímu rozvoji jejich umělecké činnosti po ukončení školy. K tomu mají přispívat i takzvané. "mladé balety", které pracují v téměř každé zemi, ať při baletních souborech a nebo školách, podobně jako Bohemia Balet. Nejedná se o mimoškolní uměleckou činnost, ale o systematickou práci s absolventy škol, tj. již profesionály, vytvářet podmínky pro jejich umělecké "dozrávání" a vytvořit "most" mezi školou a profesionální činností. Důvodem vzniku tolika souborů je velké množství tanečníků-absolventů. Nabídka převyšuje poptávku, což způsobuje i menší zájem ze strany profesionálních souborů pracovat a vychovávat mladé tanečníky po ukončení školy.

Na dalších řádcích je zveřejněn celý článek týkající se práce a činnosti Bohemia Baletu, který jsem Tanečním aktualitám poskytl. Z důvodu vyjádření i dalších subjektů, byl redakcí TA zkrácen a tak nebyly uvedeny některé informace, které by mohly čtenáře zajímat.   

                                                                         

BOHEMIA BALET

Jsem rád, že jste se rozhodli uveřejnit článek o Bohemia Baletu a potažmo o činnosti a významu tkzv.  „ mladých baletů“ působících v mnoha zemích Evropy i zámoří. Mrzí mě, že hned první otázka vychází z jakéhosi negativního popudu. Rád bych podotkl, že z těch „nepřipravených, nedostatkem sebevědomí a praxe trpících absolventů  českých konzervatoří“, jak uvádíte, vyrostly  výrazné osobnosti  československého, českého, evropského i světového baletu.  Nebylo to tím, že s nimi někdo v angažmá pracoval a rozvíjel jejich interpretační a umělecké schopnosti? Nezapomíná se na to v dnešní praxi? Skutečnost mi to, bohužel, mnohdy potvrzuje! Bohemia Balet nevznikl pro nepřipravené, nenadané apod. , ale  naopak pro talentované, perspektivní mladé tanečníky, kteří po ukončení studia, nezatíženi studijními povinnostmi, se mohou plně věnovat rozvíjení svých schopností a pokračovat  v intenzivní umělecké činnosti započaté na škole.  Snahou bylo vytvořit vlastně jakýsi most mezi školou a profesionální praxí. Název BB jsme používali již od roku 2005, kdy jsme uváděli mnoho představení doma i v zahraničí, což si vyžadovalo jednoznačné označení činnosti a geografického  původu.  V roce 2008 jsme vytvořili prostřednictvím Společnosti tance při Taneční konzervatoři Praha projekt pro 10 tanečníků-absolventů TK, kteří by mohli, nejdéle po dobu 3 let, v souboru pracovat.  Projekt ve výši cca 3 000 000 Kč, předpokládal poskytnout členům souboru paušální smlouvu za účast na trénincích a zkouškách /cca 12.000-15.000Kč měsíčně/ a z prostředků získaných souborem z vlastní činnosti pak „rolovné“ za jednotlivá představení podle náročnosti . Tak by mohla být zajištěna kontinuální celoroční činnost, která jedině může přinést výsledky při formování mladých tanečníků. Další peníze získané z grantu i z vlastní činnosti potom využít na přípravu dvou premiér – platby za choreografii, scénu, kostýmy, pedagogickou a repetitiorskou činnost.  Myšlenka souboru, který by pracoval při škole vznikla z přesvědčení, že mu škola může poskytnout  zázemí  pro  profesionální činnost- prostory i odborné vedení- tréninky, repetitorskou činnost.   Dramaturgie je vytvářena s ohledem na složení souboru, je však zaměřena na celou šíři profesionální praxe, od klasického baletu přes neoklasiku až po současnou tvorbu. Navazuje tak na tradici školy a umožňuje členům všestranný profesní růst. Příležitost také dostávají mladí začínající choreografové, kteří zde mnohdy realizují své prvotiny/ V.Konvalinka. T.Rychetský, D.Stránský, O.Vinklát, Š.Pechar, Š.Kubáň, S. Nečasová aj./. Významným momentem je i spolupráce s předními českými a zahraničními choreografy, kteří poskytují možnost nastudování svých ověřených děl a také vytvářejí původní choreografie přímo pro soubor /J. Kylián, P. Šmok, P. Zuska, L. Vaculík,  B.Andreo, I.Kubicová, A.Drapalíková, A. Pešková, M. Hanušová-Blahoutová/.  Soubor uvedl celou řadu českých i světových premiér a to jak z klasického baletního odkazu/ Bournonville, Lifar, Skibine, Anisimová/ tak ze současné tvorby/ Kylián, Zuska, Andreo, Vinklát, Pechar, Hanušová-Blahoutová, Andreo/. Bohužel, po celou dobu existence se nepodařilo projekt realizovat v plné míře a to „díky“ nesystematičnosti grantového systému i výši poskytnuté finanční podpory.  Jak plánovat práci, nabídnout  smlouvy tanečníkům, připravovat premiéry, když nevíte, zda-li budete mít v případě jednoletého grantu od 1.1.následujícího roku vůbec nějaké finanční prostředky a když, tak se to dovíte v lednu a peníze přijdou někdy v měsíci březnu? Je pravda, že situace se v posledních dvou letech zlepšila v tom smyslu, že se to dovíte dříve. V letech 2014-16, jsme získali víceletý grant a to ve výši, která umožnila zapojit do hlavní činnosti 6 tanečníků a také hosty, kteří jsou placeni za konkrétní zkoušky a představení. V roce 2017 ale opět jednoletý grant, ani  ne ve výši 50%  předchozího roku. Přitom výkonostní  ukazatele souboru zůstaly stejné.  Stačí změna obsazení grantové komise, nezájem posuzovatele o práci souboru, nebo změna jeho osobních priorit a práce souboru je ohrožena! Bohužel, taková je skutečnost. Pracovat v takových podmínkách je opravdu složité.  Přes všechny tyto výše zmíněné problémy, je však třeba říci, že práce souboru přináší velmi pozitivní výsledky. Potvrdilo se, že myšlenka projektu- vytvořit jakýsi most mezi školou a praxí, v tanečním světě zcela obvyklý- Nizozemí, Francie, Španělsko aj.- je správný a životaschopný! Při možnosti realizovat projekt za dostatečné finanční podpory by bylo možné výrazně podpořit umělecký růst mladých tanečních umělců a jejich zařazení do profesionální taneční praxe.  Od prvních členů, kterými v roce 2019 byli Tereza Chábová, Lucie Rákosníková, Michal Krčmář a Libor Kettner, prošlo souborem více jak 30 tanečníků, mezi nimi např. Lýdie Švojgerová , Kristina Kornová, Flávia Harada, Tamara Kšírová, Lenka Maříková, Martina Vlachová, Tereza Szentpéteryová, Ayano Nagamori, Rosa Maria Pace, Zuzana Fikrová , Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar, Aleš Hanzlík, Vojtěch Rak, Florent Operto, Gaetan Pires, Alex Sadirov aj., kteří se uplatňují výrazně na profesionální taneční scéně. Tím vlastně plní soubor své poslání a smysl své činnosti.  Bohemia Balet se vyvinul v ambiciozní těleso mladých tanečníků, mnohdy laureátů mezinárodních soutěží. Představení se vyznačují technickou vyspělostí a přinášejí na scénu radost i entuziazmus mladých interpretů.  Bohemia Balet viděly na stovkách představení a koncertech tisíce diváků. Vystupuje nejen v Praze, ale velkou měrou i v menších městech, kde je soubor jedním z mála, nebo dokonce jediným zprostředkovatelem tanečního umění. O to víc nás těší, že se na těchto představeních setkáváme s velkým zájmem a s vřelým přijetím diváků, končícím mnohdy „standing ovationen“, voláním „bravo“ či skandovaným potleskem. Jsou města, kde jsme vystoupili více jak 10x /Nymburk, Louny/ a nebo vystupujeme pravidelně/  Mělník, Litoměřice, Jablonec n/N., Ondřejov, Františkovy Lázně aj./ O to více by bylo zapotřebí získat odpovídající finanční podporu z MK ČR, neboť finanční prostředky z MHMP nelze využít pro činnost mimo území hlavního města. Soubor reprezentuje taneční umění i v zahraničí. Vystoupil několikrát na Slovensku, v Polsku, Francii, Německu, Rakousku, Španělsku,  5x v Číně, 7x v Japonsku a 7x v Kolumbii, kde jeho vystoupení na Zahajovacím koncertu Mezinárodního baletního festivalu v Cali zhlédlo 35 000 diváků. V červnu 2017 odešli členové Bohemia Baletu do profesionální taneční praxe- Tereza Szentréteryová, Ayano Magamori, Rosa Maria Pace a Aleš Hanzlík do baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, Gaetan Pires do Divadla J.K.Tyla v Plzni, Carolina Brantes do Flensburku /SRN/. V sezoně 2017-18 jsou členy BB absolventi TKHMP  Stanislava Pinčeková, Vikrorie Dembická a David  Lampart, absolvent TK v Brně, kterému bylo angažmá nabídnuto, nenastoupil. Na repertoáru máme Ples kadetů, Polovecké tance, Kytici, Dům  Bernardy Alby, Tintin a zlaté střevíce, Dupání a celou řadu tanečních miniatur od klasického tance až po současný tanec. Členové BB tančí v těchto titulech sólové úlohy, obsazení je doplňováno hosty a  studenty vyšších ročníků. Premiéru, ve které budou uvedeny choreografie Evy Urbanové – studentky choreografie TK HAMU a člena souboru Davida Lamparta,  připravujeme na duben 2018. Pro rok 2018 a 2019 jsme obdrželi víceletý grant, který nám sice opět neumožní realizovat projekt v plné míře, ale počítáme z rozšířením počtu na  6 členů. Činnost v souboru bychom rádi nabídli  absolventům nejen naší školy, ale i ostatních TK v ČR.   

                                                                          Mgr. Jaroslav Slavický, ředitel TKHMP, umělecký ředitel Bohemia Baletu          

                                                                                                  

 

 

 

                                 

Bohemia Balet NABLÍZKO 18.2.2018

 

Bohemia Balet NABLÍZKO

 DUPÁNÍ

TANEČNÍ MINIATURY

TINTIN A ZLATÉ STŘEVÍCE

 

 

 18. 2. 2018

v Divadle Na Rejdišti

od 18.00 hodin

 

V nadcházejícím večeru Bohemia Balet NABLÍZKO dostanou diváci příležitost zhlédnout choreografie například Aleny Drapalíkové a Mariky Hanušové, které se souborem dlouhodobě spolupracují, ale i tvorbu začínajících choreografů a mladých tanečníků.

Večer odstartuje osvěžující Dupání choreografky Aleny Drapalíkové, následovat jej budou choreografie jako One person, Strange fruit, Shark, Escape, Spring's arrival a další, kde ukáží své umění i nápaditost nejen mladí protagonisté, ale své prvotiny představí i začínající choreografové. Závěr večera bude přímo komiksový s choreografií Mariky Hanušové TinTin a zlaté střevíce. S dobrodružným detektivem z Belgie se dostaneme až do dalekého Palerma. Snad to s ním i tentokrát dopadne dobře.

Těšíte se jako my? Přijďte se na nás podívat.

Bohemia Balet nablízko jsou představení souboru Bohemia Balet uzpůsobena pro komorní prostor Divadla Na Rejdišti, kde má divák možnost vnímat detaily tanečního a hereckého provedení uváděné choreografie. Tento bezprostřední kontakt tanečníků a diváků vytváří neopakovatelnou atmosféru představení. Díky tomu má divák možnost proniknout k jednotlivým postavám a vidět balet skutečně nablízko.

Kapacita sálu podněcuje osobní přístup. Nic se nás proto nebojte a vstupenky objednávejte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 606 672 570, zbylé vstupenky budou dány do prodeje před představením přímo v divadle. Jednotné vstupné 100Kč/vstupenka. Sezení volné.

 

 

 

Bohemia Balet NABLÍZKO: Tanec a literatura

Bohemia Balet NABLÍZKO

Tanec a literatura

21. 1. 2018

v Divadle Na Rejdišti

od 18.00 hodin

Bohemia Balet NABLÍZKO: tanec a literatura

 

S novým rokem jsme pro Vás přichystali další představení Bohemia Baletu Nablízko věnované Tanci a literatuře.

Tři choreografické kompozice dle literární předlohy nás unesou do Erbenovi Kytice, do Domu Bernardy Alby a až do dalekého Palerma nás zavede TinTin a zláté střevíce. To vše můžete prožít v pohodlí a přátelské atmosféře komorního sálu Divadla Na Rejdišti.

Přijďte se podívat.

Bohemia Balet nablízko jsou představení souboru Bohemia Balet uzpůsobena pro komorní prostor Divadla Na Rejdišti, kde má divák možnost vnímat detaily tanečního a hereckého provedení uváděné choreografie. Tento bezprostřední kontakt tanečníků a diváků vytváří neopakovatelnou atmosféru představení. Díky tomu má divák možnost proniknout k jednotlivým postavám a vidět balet skutečně nablízko.

Tanec a literatura je další představení volného cyklu, kdy představujeme tanec ve spojení s ostatními uměleckými obory. Uvedli jsme tak řadu představení Tanec a  píseň / 2012- Lunedda /Pluhard, Andreo/, Radůza /Drapalíková/, Jdou do nebe /Doga, Litterová/, Tanec a hudba / 2013/ - Klavírní koncert /Bach, Andreo/, Dafnis a Chloe /Ravel, Skibine/, Faunovo odpoledne / Debussy, Lifar/, Carmina Burana /Orff, Kubicová/ a v roce 2016 Tanec a prostor v kostele Sv. Šimona a Judy v Praze - Ave Maria /Lorenc, Zigman, Hanušová/, Tóny těla / Marcello, Grazioli, Corelli, Drapalíková /, Stabat Mater  /Pergolesi, Pešková/. Tanec a literatura je triptych choreografií na literární předlohu.

Kapacita sálu podněcuje osobní přístup. Nic se nás proto nebojte a vstupenky objednávejte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 606 672 570, zbylé vstupenky budou dány do prodeje před představením přímo v divadle. Jednotné vstupné 100Kč/vstupenka. Sezení volné.

 

 

 

 

Bohemia Balet NABLÍZKO II

Bohemia Balet NABLÍZKO II

17. prosince 2017, Divadlo Na Rejdišti, od 18,00 hod.

 Bohemia Balet NABLÍZKO II

 

 

Druhý večer Bohemia Balet NABLÍZKO zahájí temný příběh potlačované touhy a milostného citu, který vyústí v rodinnou tragédii v choreografii Dům Bernardy Alby, choreografky Hany Litterové. Ponořené do hudby L. Janáčká, prožijí hostujicí Tereza Szentpéteriová s Ayano Nagamori objevování, ztrácení i hledání V mlhách, choreografii Petra Zusky. Vánoční atmosféru navodí Ave Maria, kterou s Bohemia Baletem nastudovala Marika Hanušová a pro tento večer ji, již jako hosté, předvedou Aleš Hanzlík a Ayano Nagamori. Představí se studentka Kasai Dancing Company Yui Katsurai, která je právě na rezidenčním pobytu na Taneční knzervatoři hl. m. Prahy. Večer zakončí vášnivá hudba D. P. Dorantese v obnovené premiéře Dupání choreografky Aleny Drapalíkové.

Našim příznivcům doporučujeme, vzhledem k omezené kapacitě sálu, aby si vstupenky předem rezervovali na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 606 672 570, zbylé vstupenky budou v prodeji před představením přímo v divadle. Jednotné vstupné 100Kč/vstupenka.

 

 

 

 

 

BOHEMIA BALET NABLÍZKO

 

Balet nablízko

Tanec & literatura

Bohemia balet _ foto: Shergei Gherciu a Martin Roedl

 

V sobotu 2. 12. 2017 v Divadle Na Rejdišti uvede soubor Bohemia Balet představení Balet nablízko z cyklu Tanec a literatura.

 

Balet nablízko jsou představení souboru Bohemia Balet uzpůsobena pro komorní prostor Divadla Na Rejdišti, kde má divák možnost vnímat detaily tanečního a hereckého provedení uváděné choreografie. Tento bezprostřední kontakt tanečníků a diváků vytváří neopakovatelnou atmosféru představení. Díky tomu má divák možnost proniknout k jednotlivým postavám a vidět balet skutečně nablízko.

 

Tanec a literatura je další představení volného cyklu, kdy představujeme tanec ve spojení s ostatními uměleckými obory. Uvedli jsme tak řadu představení Tanec a  píseň / 2012- Lunedda /Pluhard, Andreo/, Radůza /Drapalíková/, Jdou do nebe /Doga, Litterová/, Tanec a hudba / 2013/ - Klavírní koncert /Bach, Andreo/, Dafnis a Chloe /Ravel, Skibine/, Faunovo odpoledne / Debussy, Lifar/, Carmina Burana /Orff, Kubicová/ a v roce 2016 Tanec a prostor v kostele Sv. Šimona a Judy v Praze - Ave Maria /Lorenc, Zigman, Hanušová/, Tóny těla / Marcello, Grazioli, Corelli, Drapalíková /, Stabat Mater  /Pergolesi, Pešková/.  V představení Tanec a literatura uvedeme tři choreografické kompozice dle literární předlohy.

 

Alena Drapalíková se inspirovala nejen básnickou sbírkou K.J.Erbena Kytice, ale také hudbou českého skladatele Jana Jiráska, který vytvořil hudbu ke stejnojmennému filmu F.A.Brabce.  Tanečně jsou zpracované balady Vodník, Polednice, Svatební košile a Zlatý kolovrat.  Hana Litterová zpracovala děj dramatu Dům dony Bernardy Alby španělského spisovatele Garcia Llorky. V taneční zkratce vyjádřila tragický děj odehrávající se na pozadí potlačované touhy a milostného citu, který vyústí v rodinnou tragédii. Večer uzavře obnovená premiéra baletu Tintin a zlaté střevíce, který vytvořila Marika Hanušová pro Bohemia Balet a byl uveden v červnu tohoto roku.

 

Vstupenky je možno rezervovat na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 606 672 570 /počet míst je omezen/, zbylé vstupenky budu v prodeji před představením přímo v divadle. Jednotné vstupné 100Kč/vstupenka. 

 

 

 

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK